VERON Woerden
navbar.frm 20190426
Groot onderhoud . . . Ronde elke zondag 10:30 145.475 MHz . . . Wekelijkse ether ontmoetingen donderdag avond 20:30 uur 145.450 Mhz . . .
W

Radio amateur club Woerden en omgeving

Verslagen van bijeenkomsten


( Wordt bijgewerkt !)

2017

Donderdag 19 januari

Verslag bijeenkomst met huishoudelijke vergadering
Hierbij een verkort verslag van de bijeenkomst van de afdeling Woerden van de VERON. Aan de afdelings leden wordt het volledige verslag toegestuurd.

Hierbij een aantal opmerkingen bij de behandelde agenda paunten:

Bestuurs mededelingen

Voorzitter Erik PD5EK vroeg en kreeg instemming voor het beleid dat zij het afgelopen drie kwart jaar had ingeslagen. Hij vroeg en kreeg hulp van leden voor het invullen van de bardiensten.

Verslagen

De verslagen van secretaris en penningmeester werden getoond, toegelicht en goed gekeurd.

VR-voorstellen

Niek, PA3CXM, lichtte zijn voorstel (award voor externe PR activiteiten) toe en beantwoordde wat vragen dienaangaande. Stemming: voor 14 tegen 1;

Het voorstel van Peter PA8A ((beperking zittingsduur HB-leden) werd voorgelezen door de secretaris. Dit resulteerde in reacties variërend van 'Laten we blij zijn dat er mensen zijn die dit dit willen doen' en 'Hebben we dit een paar geleden ook al niet ingebracht?' tot 'Prima idee!'. De stemmen staakten en dus volgens artikel 13, lid 7 van het VERON afdelingsreglement geldt dat het voorstel dan is verworpen

Voorstel Niek PA3CXM (award voor externe PR activiteiten) Voor 14. Tegen 1. Onthoudingen 3. Voorstel Peter PA8A (beperking zittingsduur HB) Voor 9. Tegen 9. Onthoudingen 0. Hiermee is het voorstel van Niek PA3CXM aangenomen en zal door de secretaris in het gewenste formaat uitgewerkt en ingediend. Bij het voorstel van Peter PA8A staakten dus de stemmen en volgens artikel 13, lid 7 van het VERON afdelingsreglement geldt dat het voorstel dan is verworpen. Jan Sander PA3GON en Nico PA0NCR en wellicht ook Niek,PA3CXM zullen naar de VR gaan op 22 paril 2017.

Overige aangelegenheden

De presentatie van de resultaten van de vragenlijst en de discussie, vragen en opmerkingen over deze resultaten zijn verschoven naar de bijeenkomst van 16 februari 2017. (Nico, PA0NCR, secr VERON A66)

2016

Donderdag 15 december

Verslag bijeenkomst Veron afd Woerden
Cor Moerman vulde op 15 december de bijeenkomstavond met prachtige verhalen uit de tijd dat hij opsporingsambtenaar was bij de toenmalige Radio Controle Dienst, afdeling clandestiene zenders.
Hij begon zijn lange carriere met het doorspitten van archiefkasten, maar uiteindelijk ging hij toch op stap om illegale zenders op te sporen. In een hem toegewezen auto maar zonder apparatuur.
Dat probleempje werd opgelost met een draagbare ontvanger in een koektrommel. Door het meer of minder ver openen van het deksel kon de signaalsterkte worden verzwakt als men in de buurt van de overtreder kwam.
Die gaven zich overigens niet altijd zonder slag of stoot gewonnen en waren erg inventief als het ging om het beschermen van hun eigendommen. Zo was er een piraat die zijn zender in gezelschap van een slang in een terrarium had ondergebracht.
Klachten waren er plenty. Zoals van een meneer die zijn buurman op zijn radio hoorde. Bij nader onderzoek bleek dat in de wekkerradio van de buurman een FM zendertje met microfoontje was ingebouwd. Hoe dat kon? Welnu de wekkerradio was onlangs door de lokale handige Harry gerepareerd en die ging er van uit dat een wekkerradio wel in de slaapkamer zou staan…
Cor besloot zijn zeer gewaardeerde optreden met het vertonen van een op 18 april 1983 door Brandpunt uitgezonden reporatage waarin de toenmalige chef opsporing trots wist te melden dat er in 1982 5500 piraten (!) waren opgespoord en bekeurd.
(Nico - PA0NCR)

Donderdag 17 november

Verslag bijeenkomt VERON A66 nov 2016
De bijeenkomst van donderdag 17 nov 2016 had weer een ouderwets aantal bezoekers aangetrokken.
De inspanningen van het nieuwe bestuur begonnen hun vruchten af te werpen. We mochten zelfs twee nieuwe bezoekers verwelkomen. Na de opening van de voorzitter en de rondvraag werd het woord gegeven aan de spreker van Project N.
Mark, PA4M, vertelde hoe hij zendamateur geworden is en hoe hij dat nu beleefde.
Zoals de meesten van de oude garde bleek al vroeg bij Mark zijn interesse in techniek. Als baby vonhij de bedrading die over de huiskamervloer verspreid was. Na de ervaring, opgedaan bij de demontage van allerlei huishoud apparatuur, waaronder per ongeluk de pas gerepareerde wasmachine van de buurman, werd al gauw de 27MC band ontdekt. Gezellige QSO's maken bleek Marks favoriete radio bezigheid. Een licentie werd gehaald en daarmee kwam de twee meter in beeld. Helaas bleek het moeilijk om daar gezellige QSO's te maken. Na de bouw van een SDR ontvanger kwam de HF band in beeld. Daar bleken er wel gezellige QSO's en wel met CW gemaakt te worden. Mark wist daardoor zijn snelheid te te verhogen tot meer dan 25 woorden per minuut.
Mark is een trouwe bezoeker geworden van de bijeenkomsten. Hij verzorgt voor ons de QSL-kaarten afhandeling.
De lezing van de avond werd gegeven door Henk Smits, PE1KFC, die ons kwam inwijden in de geheimen van de populaire ’end-fed antennes’ waarbij de nadruk lag op het zelf bouwen hiervan. Op zich zijn deze antennes vrij simpel, een stuk draad een zelf gewikkelde ferrietkern trafo wat schroefje en moertjes en een luchtdicht doosje. Het geheim zit echter in hoe je het opbouwt .. Voor het verslag zie hieronder.
(PA0PHB)

Donderdag 20 oktober

Verslag bijeenkomst
Onder de meer dan 20 aanwezigen mochten we ook leden van de afdeling Gouda en Amersfoort alsmede Max, de zoon van PA3GON, welkom heten. Erik, onze voorzitter, opende exact om 20 uur de vergadering. Hij memoreerde de het overlijden van Wim Bosman. Een van de vaste punten van de bijeenkomsten is Radio M. Daarin vertelt een van de leden hoe hij/zij tot de radio hobby is gekomen en nu beleeft. Ditmaal was de beurt aan Joop, PD2JAM. Joop speelde al vanaf 1964 met (buizen)radio's. Het was voornamelijk luisteren, hij had veel ontzag voor de hoogspanning waarmee die apparatuur was voorzien. In 1967 bouwde hij zelfs een 'jampot ontvanger', maar nog geen drang om te gaan zenden. Van de jampot in de jaren daarna via onder anderen een B40 naar uiteindelijk een Yeasu 7700 met PC en CODE Cracker3. Hij kon nog alle digitale modes beluisteren, maar nog geen drang om te zenden. Dat gebeurde toen hij op de velddag in aanraking kwam met een groepje enthousiasten die daarna de K3-groep vormden en zich bezig hielden met contesten. Toen werd Joop gepakt door het contest virus, waaraan hij momenteel nog hevig onderworpen is. De rest van de avond werd besteed aan de lezing over Hamnet en onderling QSO. De inwendige mens werd weer verwend door de traktaties van Nan.
(PA0PHB)

Dinsdag 11 oktober

Verslag bezoek aan PI4CC
Dinsdag 11 oktober brachten een aantal leden van de afdeling woerden van de VERON een bezoek aan PI4CC , het contest station in de duinen van Hoek van Holland waar we gastvrij werden ontvangen door Peter, PC2A. PI4CC is een vereniging, zij staat los van de VERON en VRZA, telt 19 leden en is gehuisvest in een bunker die door de leden is omgetoverd tot een ruimte waar het goed toeven, contesten en werken is. Het meest imposante bij PI4CC is ongetwijfeld het antennepark, 6 torens met daarin en er tussen een grote verscheidenheid aan HF antennes. Als je er nooit bent geweest, kijk dan eens op https://www.pi4cc.nl/ het is de moeite waard. (PA0NCR)

Donderdag 15 september

Donderdag 16 juni

Een goede opkomst kenmerkte onze laatste bijeenkomst voor de vaknatie. Op de convocatie stond vermeld dat het voorgestelde nieuwe bestuur haar visie zou presenteren. Reeds aan het begin van de vergadering gaf Wim, PA3EJE, de scheidende voorzitter, al de 'hamer' aan Erik, de woordvoerder van de nieuwe groep. Die groep had zich de afgelopen maand bezig gehouden met een reeks voorstellen om nieuw leven in de afdeling te realiseren. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende personen - Voorzitter Erik Keijzer, PD5EK - Secretaris Nico, PA0NCR - Penningmeester Jan Sander (PA0PHB)
>

Donderdag 19 mei

Donderdag 21 april

Het huidige bestuur had de wens gegeven om er mee te stoppen. De 14 aanwezigen - vrijwel allemaal (oud) bestuursleden hebben daarom zich gebogen over de vorming van een nieuw bestuur. Het huidige bestuur van Veron afdeling A66 treedt af tijdens de laatste vergadering voor de grote vakantie, donderdag 16 juni 2016. Tijdens de vergadering is door de aanwezige leden decharge verleend aan het huidige bestuur over de gevoerde financiële administratie over 2015. Jan Sander van der Stoel PA3GON, Nico Riet PA0NCR en Erik Keijzer PD5EK geven aan zich beschikbaar te stellen als bestuurslid en Mark Vernooij PA4M geeft aan zich voor voorkomende zaken te willen inzetten. Voornoemde leden willen vanaf 16-06-2016 tot 31-12-2016 zich inzetten om de afdeling nieuw leven in te blazen. Hierna zal bezien worden of hiermee verder gegaan kan worden of niet. Alle aanwezige leden stemmen hier zonder voorbehoud mee in. PA3GON zal als penningmeester optreden, PA0NCR als secretaris en PD5EK als voorzitter. PD5EK geeft aan dat een bloeiende afdeling alleen ontstaat als de leden hier actief aan bijdragen en vraagt de leden om mogelijke tips of gedachten hiervoor aan hem door te geven. (E-mail adres hiervoor is pd5ek@veron.nl) Er zal overleg plaats vinden tussen het huidige en het nieuwe bestuur over een zorgvuldige overdracht van het één en ander. Het huidige bestuur vraagt PD5EK om een kort verslag van deze bestuurswisseling te schrijven en deze ter plaatsing in het bulletin van 24 april en de rondzendmail van Pieter Bruinsma PA0PHB aan te bieden.

Donderdag 17 maart

Vijftien belangstellenden namen deel aan de agenda punten die overgebleven waren van de huishuidelijke vergadering die op de februari bijeenkomst heeft plaats gevonden. De bespreking van het financieel jaarverslag kon helaas niet doorgaan wegens afwezigheid van de penningenmeester. De behandeling van de voorstellen voor de vereingingsraad leverde nogal wat diskussie op. - Moeten N-amateurs toegang krijgen tot de 23 cm band om ATV te bedrijven? Kernpunt in de diskussie was de konstatering dat N-amateurs slechts de minimaal vereiste kennis behoeven te bezit- ten om te mogen experimenteren op een beperkt aantal amateur frequenties. Op die frequenties kunnen zij daar met behulp van fabrieks apparatuur ervaring opdoen. Op de 23 cm band is er voor ATV geen fabrieks apparatuur verkrijgbaar en dus moet er zelfbouw worden gedaan. N-amateurs die die kunst machtig zijn zouden dan ook het volledig examen moeten kunnen halen. - De andere VR voorstellen betroffen, in grote lijnen, bestuur- lijke problemen in Veron-afdelingen. Daarbij werd het HB verzocht om dat soort problemen toch als een verenigings aangelegenheid te benaderen. De terugloop van het ledental van de VERON vindt zijn oorzaak immers in de afdelingen. Verder was er een verzoek om wat meer lezingen of denonstraties te verzorgen. Aan het verzoek van het bestuur om voortaan een 'knutseltje' mee te nemen werd een goed begin gegeven. De fysieke toestand van Nan zal haar waarschijnlijk verhinderen om voortaan de bijeenkomsten bij te wonen. Wij wensen haar veel sterkte. (Pieter, PA0PHB)

Donderdag 18 februari

Huishoudelijke vergadering

Donderdag 21 januari

Nieuwjaars bijeenkomst

2015

Donderdag 17 december

Donderdag 19 november

Donderdag 15 oktober

Op 15 oktober 2015 hadden we Geert PA7ZEE weer eens te gast. Zijn voordracht ging over SOTA, Summits On The Air. Er zijn radio amateurs die alles al hebben gezien en gedaan: zelfbouw, DXepedities, DXCC en andere award programma's, veld-dagen, enz. Voor hen is er sinds meer dan 50 jaar SOTA SOTA, Summits on the Air, is een award programma voor radio zendamateurs en korte-golf luisteraars, bedoeld om amateurs aan te moedigen om heuveltoppen te activeren. SOTA kent twee soorten deelnemers. 'Activators', radio amateurs die de toppen beklimmen en daar zonder hulpmiddelen een radio zendstation opzetten en 'Chasers', die vanuit huis of een lokale of andere bergtop werken, of zelfs als activator actief zijn.
De belangrijkste kenmerken van SOTA zijn: het is radio amateurisme, het is gratis, het bevat een competitie element en het is verslavend. Certificaten zijn beschikbaar voor voor verschillende behaalde punten aantallen, waaronder de presitieuze 'Mountain Goat' en Shack Sloth, Shack Luiaard, trofeeen. Op de SOTA database wordt een erelijst onderhouden. SOTA kent nu 109 associaties, 889 regio's (Nederland heeft er slechts 1) en 75 duizend Summits, waarvan er pas 21 duizend zijn geactiveerd. Een summit is een bergtop waarvan de hoogte tot het naastgelegen lage gedeelte minstens 150 meter moet bedragen. Op deze manier kunnen, in absolute zin, hoge en lage bergtoppen gelijkwaardig meedoen. En zo zijn er in Nederland ook twee locaties die voor de SOTA in aanmerking komen, Vrouwenheide, Observant (Sint Pietersberg), Torenberg (Apeldoorn) en Galgenberg (Terlet). Een summit activeren hoeft dus geen dure meerdaagse activiteit te zijn. Alle apparatuur die een chaser meeneemt moet zelf worden gedragen. Er mag geen gebruik gemaakt worden van het openbaar lichtnet of aggregaat Er wordt gewerkt in CW en/of SSB op vastgestelde frequenties in alle banden van 80 meter tot 3 centimeter, waarvan de belangrijksten zijn de 80 en 2 meter banden.
Om punten te verzamelen moeten minstens 4 QSO's per heuveltop worden gemaakt.
Omdat er meestal ver van de bewoonde wereld wordt gewerkt is het storing niveau laag. Tegen stations zijn daarom goed te horen, maar gezien het geringe eigen zendvermogen (ivm gewichtsproblemen) komt het op operationele ervaring aan om gehoord te worden. KX1 en KX3 zijn lichtgewicht transceivers die weinig batterij stroom vragen. Geert toonde zijn KX1, een juweeltje.
Op de SOTA reflector wordt allerlei informatie verstrekt en kan men met vraag en antwoord terecht. Er is een SOTAWatch, waar te vinden is wie waar bezig is of van plan is actief te zijn. Via het Reverse Beacon Netwerk, RBN, kun je zelf vaststellen of je gehoord bent. (PA0PHB)

Donderdag 17 september

Komende donderdag 15 september komt Johan Rijk, PA3GER, een lezing geven over 'digitale communicatie, modes van vroeger naar nu'. Zo'n 10 tot 20 jaar geleden hebben we in de afdeling veel experimenten gedaan met diverse digitale modes. In die periode werden regelmatig nieuwe modes gepubliceerd. Tijdelijk werd na de uitzending van het bulletin in RTTY 50 baud het bulletin in een van de nieuwe modes herhaald. Ton, PA0PIM (SK) was zeer daarmee zeer actief . Hopelijk kan Johan, PA3GER, bij ons de belangstelling voor experimenten met digitale modes weer nieuw leven kan inblazen. Hij zal tijdens zijn lezing ingaan op bewezen modes zoals CW en telex, PSK, maar vooral ook op de recenten nieuwe technieken zoals DMR, DV, D-star en Fusion toe te lichten. Dit wordt een niet te missen lezing dus noteer de datum in uw agenda! Dit is Johan zoals hij zich presenteerd op zijn website Johan is gelicenceerd sinds 1986. (Zie zijn website ww.pa3ger.nl) Zijn interesses liggen hoofdzakelijk bij - digitale communicatie RTTY, PSK31 en SSTV, soms ook Olivia. - digitale modes op VHF en UHF zoals D-Star en recentelijk DMR - surplus radio, hij verzamelt alles van de GRC-9, liefst de Lewyt Corporation exemplaren - zelfbouw knutsels, frequentiecounter, morse-callsign generator, soundcardinterface antennes, baluns, mantelstroomfilters - zelfbouw PCB printen maken - zelfbouw met de Raspberry en Arduino bordjes - het geven van de cursus radiotechniek, al ik sinds 2003. (PA0PHB)

Donderdag 18 juni

Een goede opkomst kenmerkte onze laatste bijeenkomst voor de vaknatie. Op de convocatie stond vermeld dat het voorgestelde nieuwe bestuur haar visie zou presenteren. Reeds aan het begin van de vergadering gaf Wim, PA3EJE, de scheidende voorzitter, al de 'hamer' aan Erik, de woordvoerder van de nieuwe groep. Die groep had zich de afgelopen maand bezig gehouden met een reeks voorstellen om nieuw leven in de afdeling te realiseren. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende personen - Voorzitter Erik Keijzer, PD5EK - Secretaris Nico, PA0NCR - Penningmeester Jan Sander (PA0PHB)

Donderdag 21 mei

Door vele afzeggingen om de meest uiteenlopende redenen waren er slechts 8 personen naar de Badkuip gekomen.

Donderdag 16 april

Op de goed bezochte bijeenkomst afgelopen donderdagavond werd een nieuwe secretaris geinstalleerd. Johan Gerrit Koster, PA4G, was bereid gevonden de vakaturen van Jan Mahler, PA4J, op te vullen. De lezing van de avond werd verorgd door Geert, PA7ZEE. Zoals bij hem gebruikelijk weer een voortreffelijke presentatie. Geert was in 2013 met vakantie in Zweden en bezocht daarbij het Radiostation Varberg bij Grimeton in zuid-Zweden (gebouwd van 1922 tot 1924). Het is een zeer goed bewaard monument van het vroege trans-atlantische radio telegrafie verkeer. Hieronder meer informatie. (PA0PHB)

Donderdag 19 maart

Bijeenkomst met lezing door Rob, PA0RWE, over WSPR
WSPR (spreek uit 'whisper') betekent 'Weak Signal Propagation Reporter' en houdt in dat door het zenden en ontvangen van low-power signalen de propagatie op de HF banden kan worden getest. Rob geeft ook een live demonstratie. Een buitengewoon interessante lezing voor een ieder die zich bezig houdt met het maken van verbindingen!

Donderdag 19 februariHuishoudelijke vergadering

Jaarverslagen, plannen voor 2015, bestuursmutatie, enz
Ondanks diverse afmeldingen konden we toch nog 15 deelnemers begroeten. Voorzitter Joop, PD2JAM, opende de vergadering en sprak daarna als vertegenwoordiger van het K3 team de considerans voor de uitreiking van de Woerdense wisselbeker voor bijzondere versiensten uit. (meer)

Donderdag 15 januari

Nieuwjaars bijeenkomst
Onder het genot van koffie met gebak en een drankje met knabbels, hebben de trouwe amateurs gezellige onderling-QSO's afgewikkel. Daarbij kwamen uiteraard weer vele sterke verhalen uit het verleden naar boven. Helaas bleef het nog geheim wie zich tijdens de volgende bijeenkomst in fabruari zal aanmelden voor een bestuursfunktie. Allemaal mag ook hoor! (PA0PHB)

2014

Donderdag 18 december

Bijeenkomst met lezing over de 1997 Heard-Island DXpeditie, door Arie, PA3DUU.
Een DX-peditie is zoiets als gaan kamperen en dan je setje mee- nemen. En dan niet op een 5-sterren camping aan de Costa Brava, maar op een onbewoond eiland.
Arie, PA3DUU, de amateur van het jaar in 1998 kwam ons afgelopen woensdag met schitterende foto's en video vertellen, hoe hij dat had beleefd. Met 20 radioamateurs een verblijf van 2 weken op een onbewoond eiland en dan QSO's met de rest van de wereld maken. Dat is geen vakantie meer, maar puur avontuur. verslag

Zaterdag 25 november

Verslag excursie MS Rotterdam
Zaterdag 25 november 2014 hebben 9 leden van de afdeling Woerden een bezoek gebracht aan het motorschip Rotterdam. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagde dag. Hadden we in eerste instantie het idee dat dit een bezoek zou worden het de SS Rotterdam, met terloops een stop aan het op dit schip opererende verenigings station PI4HAL , kreeg een hele andere wending.
Na het kopje koffie werden de tickets gekocht ( gesponserd door de afd. A 66 ) en dachten we de rondwandeling te beginnen. We werden opgevangen door Wim PA3CUJ en meegenomen naar de brug alwaar we welkom werden geheten door de crew van PI4HAL.
Hier stond ook onze gids Henk PA0HPV die ons op sleep nam door en over de brug van het schip, waar hij op zeer leuke en vlotte wijze uitleg gaf op de daar aanwezige apparatuur. Hierna kregen we uitleg van hem in de in de kaarten kamer aan wezige zeekaarten ook bleef de uitleg van het sextant niet achterwege.
Aansluitend zijn we in het daar aanwezige museum zeer uitvoerig geinformeerd over de daar uitgestalde atributen (lees monsterboekjes foto's) en zeer veel leuke dingen uit die tijd en over het schip.
Ook stond daar de nodige radio apparatuur opgesteld en ontvingen we hierover de nodige uitleg en info. Henk is een man die met veel plezier en soms op ludike wijze uitleg geeft over de gebruikte radio's.
Ik heb veel plezier gehad in het uitje en kan een bezoek aan de SS Rotterdam dan ook van harte aanbevelen bij de leden.
Groet/73, Jan PA4J

Donderdag 20 november

Bijeenkomst met lezing over 70 MHz door Rob, PE1ITR.
Verslag van een lezing van Rob Hardenberg, PE1ITR, voor de Veron afdeling Woerden.
Voor een gehoor van 25 radioamateurs, vertelde Rob over zijn ervaringen met de in Nederland sinds 1 januari 2012 voor radio- amateurs, op secundaire bassis, geopende frequentieband.
Voor de officiele toestemming had Rob reeds ervaring opgedaan met deze voor Nederland nieuwe, maar in Engeland reeds oude frequentieband.
Zoals Rob het formuleerde is de 4 meterband de 2 meterband in het kwadraat. Alles wat je op twee meter kan doen werkt op 4 meter dubbel zo leuk.
Rob's interesse ging niet uit naar lokale QSO-tjes op 4, maar naar het DX-werk. Dat gaat op 4 niet volgens de propagatie op hoogfreq banden, dat via de afbuiging in de geioniseerde lagen van de atmosfeer geschiedt.
Op 4 meter zijn de verbindingen line-of-night, direkt zicht, dus alleen lokaal.
  • DX-resultaten zijn te behalen via scattering aan plaatselijke sterk geioniseerde stukken in de hoge ionosfeer.
  • Dan bedoelen we Troposcatter, via scattering aan geioniseerde lagen in de troposfeer. Dit gaat het beste op frequenties rond 2 GHz, maar ook heel goed mogelijk op 70 MHz. De dan terug gestrooide signalen zijn echter zwak.
  • Een succesvolle mode is MS, meteoor scatter. Brokstukkken van meteoren en meteorieten trekken sterke kort durende, geioni- seerde sporen in de hoge lagen van de ionosfeer. Gedurende die korte momenten kunnen 4 meter golven goed ge- scatterd worden. Die sporen liggen op zo'n 100 km hoogte. Daarbij zijn afstanden van meer dan 100 km te overbruggen.
  • Sporadische E is de mode waarbij tijdens uitzonderlijke momenten in de hoge E-lagen sterke ionisatie optreedt.
  • Alle modes zijn in Nederland toegestaan, maar omdat scattering fenomenen meestal van korte duur zijn, gebruiken radioamateurs meestal WSJT protocollen. Daarvan zijn de twee meest gebruikte FSK441 en JT6M. Beide gebruiken een 30 seconden volgorde. FSK441 gebruikt een korte burst met 441 baud en JT6M en lange- re burst met 21,53 baud.
Hoewel de 4-meterband in Nederland van 70,0 tot 70,5 loopt is dat niet in alle landen het geval. Op enkele uitzonderingen na, Zwitserland, Frankrijk, Zweden en enkel Baltische en vroegere Yugoslavische gebieden, hebben ama- teurs in alle Europeese landen de mogelijk om op de 4-meter band te werken. Maar helaas voor elk land gelden verschillende frequentie gebiedjes en andere regels. Gelukkig mag iedereen op 70,2 uitkomen. Commerciele apparatuur is er nog weinig, SSB apparatuur: FT875 + ombouwkit, IC7199, P8000 van Hilbling, NR-SC van Noble Radio, FM sets: JUMA FM70, Anytone AT-5189, AKD/GAREX, oude engelse setjes, ombouw oude mobilofoons. Transverter sets: Deense kit OZ2M plus PA, HA1YA, DB6NT, 2de hands engelse kits. Antennes zijn hoofdzakelijk horizontaal gepolariseerde Yagi's. Bekende namen DK7ZB, YU7EF, G0KSC. Zelfbouw is goed mogelijk. Korte 5 elements Yagi's zijn optimaal voor MS werk. De hoogt boven aarde is afhankeijk van de mode. Voor MS is 6 meter goed. Voor DX-contesten gebruikte Rob 15 meter hoogte. Voor meer informatie verwijs ik naar het internet waar Rob zijn experimenten op heeft gepubliceerd (http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/)

Donderdag 16 oktober

Bijeenkomst met lezing over HF vermogen. door Nico, PA0NCR.
HF vermogen: wat is dat, hoe meet ik het, zijn er verschillende soorten vermogens?
In ons vakjargon worden een tiental uitdrukkingen voor het hoogfrequent vermogen van een zender gebruikt, hetgeen tot verwarring en verkeerde voorstelling aanleiding kan geven. Nico gaf ons een duidelijk inzicht in wat er met vermogen wordt bedoeld. verslag

Donderdag 18 september

Bijeenkomst met Hamradio Quiz door Rob, PA3GVI.
De Quiz bestond uit 30 vragen, waarvan de meeste gingen over het identificeren van prefixen en identiteiten. Daarnaast een paar vragen over radiotechniek. De qwis bestond uit 30 vragen, waarvan de meeste gingen over het identificeren van prefixen en identiteiten. Daarnaast een paar vragen over radiotechniek. Vragen die allemaal de kern van het radioamateurisme raakten: Verbindingen maken met amateurs overal ter wereld, zelfs op de moeilijkst bereikbare plaatsen. Daarvoor is naast elektronika, kennis van de voor een verbinding de meest geschikte antenne belangrijk. Kennis van de zonneactiviteit geeft je inzicht in welke frequenties het meest geschikt zijn op een bepaald tijdstip en datum voor een specifieke verbinding. Aardrijkskunde en kennis van de lokatie van het tegenstation en de mogelijke propagatiepaden zijn ononbeerlijk. verslag

Donderdag 19 juni

Bijeenkomst met nabeschouwing velddag. verslag

Zaterdag - zondag 7-8 juni

SSB-velddagen.
Op zaterdag kon rustig alle apparatuur worden geinstalleerd en de laatste draad antennes konden worden opgehesen naar een hoogte van 21 meter. Na de start bleek al snel dat de condities niet best waren al was er wel ruim genoeg aanbod. De teller schoot snel omhoog. Zondag ochtend ging de score al ruim naar de 700 QSO's.

Donderdag 15 mei

Bijeenkomst
Voor een gehoor van 15 personen vertelde Hans, PA3FYG, over een vrij nieuwe vorm van de beoefening van de radiohobby. Het te voet beklimmen van een berg, waarbij je de radiospulle- tjes naar boven moet dragen. De antenne opstellen, de batterij aansluiten en dan verbindingen maken met andere radioamateurs. Daarbij kun je punten verdienen. De administratie wordt bijgehouden op een website. Controle is er niet en de regeltjes zijn gering. Reeds vele tienduizenden amateurs beoefenen deze tak van de hobby wereldwijd. Tijdens de lezing stond Hans uitvoerig stil bij de energievoor- ziening, een LiP batterij, die voldoende stroom kan leveren in de korte tijd dat er gewerkt wordt.

Donderdag 17 april

Bijeenkomst

Donderdag 20 maart

Bijeenkomst

Donderdag 20 februari

Bijeenkomst Huishoudelijke vergadering
Verslag Huishoudelijke vergadering 2014
Voor de bijna 20 aanwezigen opende onze voorzitter Joop/PD2JAM de vergadering. Na de goedkeuring van het jaarverslag 2013 van onze afdeling, werden de financiele zaken behandeld. Mede door de afwezigheid van de penningmeester kon zijn verslag formeel nog niet goedgekeurd worden, maar waren de aanwezigen toch tevreden met de resultaten. De begroting bevatte geen spectaculaire veranderingen ten op- zichte van die van het vorig jaar. De vakante post van secretaris wordt opgevuld door Jan Mahler, PA4J. Ten opzichte van het vorig jaar vertoonde het ledenbestand een een groter aantal mutaties. Met betrekking tot de voorgenomen activiteiten voor 2014 ont- stond een levendige discussie over de levensvatbaarheid van kleine afdelingen, zoals die van Woerden. Diverse opties werden besproken om samenwerking of fusering tot een grotere eenheid te komen. Het bestuur beloofde daarover de aktie te ondernemen. Er werd weer een sluitende bezetting van de barcommissie bereikt. Na de vergadering werden onder het genot van een hapje en drankje, zoals altijd weer verzorgd door Nan, de onderlinge banden weer stevig aangehaald. (Pieter, PA0PHB)

Donderdag 16 januari

Nieuwjaars bijeenkomst

2013

Donderdag 19 december 2013

Bijeenkomst met lezing over de 9U/Burundi DXpeditie door PA3EWP.

Donderdag 19 september 2013

Bijeenkomst met Hamradio Quiz o.l.v. Rob Aartman, PA3GVI.
Aan de hand van een aantal vragen, voorzien van illustraties zal Rob de praktische kennis van de radioamateur testen. Het gaat daarbij zowel over praktische technische onderwerpen als operationeel.

Zaterdag, zondag 6/7 juli 2013

CW velddag Kamerik
We zullen werken met een beperkte antenne opstelling.

Donderdag 20 juni 2013

Hy End Fed Antenna door Rob, PA3EKE.
Rob en Ron, PA3RK, hebben in het voorjaar en zomer van 2009 ervaringen opgedaan met een eindgevoede dipool. In de praktijk is dit een zeer praktische antenne omdat het voedingspunt aan het einde van de draad ligt. Dus makkelijk in een boom of vishengel te hangen.

2012

Zaterdag 13 oktober 2012

Excursie naar Omroep Zender Museum meer informatie en hier het verslag.

Donderdag 18 oktober inleiding over SDR door Fred PA8F

Wat is Software Defined Radio,SDR, en wat kun je er mee doen.

Na de pauze is er een Hamradio Quiz.

Donderdag 15 november 2012

< Bijeenkomstmet lezing over lezing over het bouwen van een SDR transceiver door Piet Meinderstma, PA1PM.

Donderdag 19 april

Verkoping onder leiding van veilingmeester Joop, PD2JAM
De zaal is open om 19:30. Alle op de veiling ingebrachte artikelen dienen verband te houden met de hobby en van dusdanige kwaliteit te zijn dat ze voor de kopers nog enige waarde vertegenwoordigen.

Donderdag 15 maart

bijeenkomst met lezing 23cm EME in de achtertuin door John Lambo, PA7JB.

Donderdag 16 februari

Huishoudelijke vergadering

Donderdag 19 januari 2012

A66 bestaat 25 jaar.
Gezellige bijeenkomst in Wok restaurant 'de Putkop'

2011

Donderdag 20 september 2012

Eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.
Er is genoeg te vertellen over de afgelopen periode en de plannen voor de komende maanden.

In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten

Donderdag 21 juni

bijeenkomst met lezing over de invloed van zon op de propagatie door Jaap, PA7DA

Weekend 1 - 3 juni

HF velddag CW contest en VHF contest

Donderdag 24 mei - letop afwijkende datum

bijeenkomst met lezing
Contesten op VHF en wat daar zoal bij komt kijken door Theo, PA1TK.
Theo heeft jarenlange ervaring op VHF gebied en heeft menig contest mee gedaan vanuit het buitenland.

Weekend 12-13 mei 2012

Rondom de Woerdense molen 'de Windhond' zijn wij van plan een demonstratie van onze radiohobby te geven.

Donderdag 15 decemberl 2011

Donderdag 17 november 2011

Donderdag 20 oktober 2011

Donderdag 15 september 2011

Ontwerpen van spoelen door Hans, PA0JBB,

Donderdag 16 juni 2011

Donderdag 19 mei 2011

Donderdag 21 april 2011

Ervaring met zelfbouw door Theo Mulder, PA0PAM
Theo verteld over zijn experimenteren met een zelfbouwontvanger, gebouwd van onderdelen uit de rommelkist.

Donderdag 17 maart 2011

Digitale TV, spreker nog niet bekend

Op donderdag 17 februari

Huishoudelijke vergadering

Op donderdag 20 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

2010

Donderdag 16 dec 2010

Peter/PA8A, Fred/PA8F en Rob/PA3GVI hebben van 9 t/m 22 oktober 2010 een expeditie naar Bonaire ondernomen. Wat houdt het DXCC programma in en wat betekent het wanneer er op 1 dag 4 nieuwe DXCC entiteiten bij komen. Het DXCC programma, de voorbereidingen en de ervaringen van een DX-peditie naar Bonaire zullen aan bod komen.

Donderdag 18 nov 2010

Lezing over Plaatsing van HF antennes door Pieter, PA0PHB
Hoe hoog moeten we een HF antenne plaatsen. Is er een verschil tussen horzontaal en vertikaal gepolariseerde opstellingen?

Donderdag 21 okt 2010

Donderdag 16 sept 2010

Maanden juni en juli

geen bijeenkomsten

Donderdag 17 juni 2010

Laatste bijeenkomst voor de vakantie periode

Op donderdag 20 mei

Lezing over Zelfbouw en CW' door Wim, PA0WV
Wim is een ras zelfbouwer. Zoals in de aankondiging van de lezing stond vermeld, weet hij van allerhande onderdelen verrassend leuke knutseltjes te bouwen. Ons viel de eer te beurt om als test case voor zijn nieuwe lezing over CW zelfbouw projekten te dienen.

Op donderdag 15 april

Onderling QSO

Op donderdag 18 maart

Lezing over EMC door Eric Heine, NIKHEF.
Het aantal stoorbronnen op onze HF banden is de laaste jaren explosief gegroeid. Allen schakelende voeding, PC's, Powerline Netwerken, etc hebben gezorgd voor een minimaal met 30 dB (= 5 S-punten) toegenomen achtergrond. Het wordt dus buitengewoon belangrijk om de door het electriciteitsnet veroorzaakte storingen rigoreus aan te pakken.

Op donderdag 18 februari

Huishoudelijke vergadering

Op donderdag 21 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

2009

Op donderdag december

Lezing over de DX-expeditie naar Conway Reef, door Ronald Stuy, PA3EWP

Conway Reef Ceva-I-Ra) is een koraalrif in de Stille Oceaan behorend bij de Fiji eilanden. Het rif is 3 kilometer lang. Er ligt een zandbank bij die 600 meter lang is en 1,5 meter boven water uitsteekt. Het rif werd in 1838 door de Engelse kapitein John Drinkwater Bethune van de Royal Navy ontdekt. Hij noemde het rif, naar zijn schip, de HMS Conway. Pas jaren later werd het door kapitein Henry Denham van de HMS Herald in kaart gebracht. In 1979 en 1981 leden twee schepen schipbreuk bij het rif.
Het eiland was het doel van de DX-expeditie van 1 to 10 oktober 2009.

Op donderdag 19 november

Lezing over de DARES bijdrage aan Floodex

DARES was uitgenodigd om ter kennismaking deel te nemen aan Floodex. Ze kon nu waar maken wat ze altijd al verkondigde, dat radioamateurs een bijdrage kunnen leveren in geval van calamiteiten. De presentatie werd opgeluisterd door een videopresentatie alsmede een demonstratie van de verzending van een e-mail met een Winlinkverbinding via radio en ethernet.

Op donderdag 15 oktober

verkoping
van de apparatuur, instrumenten en onderdelen van de onlangs overleden Wim Wallaart, PE1NGA.

Op donderdag 17 september

verkoping van een aantal studieboeken en naslagwerken met betrekking tot de radio.

Op donderdag 18 juni

Lezing over CAMRAS, door PA0HZP
Voor de lezing werd de film van de Velddag vertoond.
De lezing diende ter voorbereiding van de excursie naar CAMRAS die de afdeling in oktober 2009 had georganiseerd.

Op donderdag 14 mei

Radio Anders door Geert Paulides, PA3ZEE
Geert is een buitengewoon enthousiaste en succesvolle ambassadeur van het experimenteel radio onderzoek. Reeds enige jaren brengt hij aan scholen en andere groepen en individuele belangstellenden de 'vlam' van het radioamateurisme over en met succes. Hoe hij die mensen benaderde vatte hij samen in de hoofdstukken: wie, wat, waar, waarmee en wijze. De hoofdregel is 'verwondering wekken'. Het bracht dat vertellingen en voorbeeld van zijn 'knutsels'

Op donderdag 16 april

Lezing over DARES door Joop Verdoes, PA1JAV
DARES, Dutch Amateur Radio Emergency Service, stelt zich ten doel de kennis en kunde van gelicenseerde radio zendamateurs en geregistreerde luistermateurs inzetbaar te maken en te houden voor het ondersteunen van professionele hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten op nationaal en internationaal niveau. Daarbij spant DARES zich in om een deel van de radiocommunicatie Bij calamiteiten en noodsituaties te leveren. De nadruk ligt daarbij op de ondersteuning van evacuaties,opvang en verzorging. In de visie van de stichting DARES kunnen gelicenseerde radiozendamateurs een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers in Nederland. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de noodzakelijke technische middelen voorziene radio zendamateurs en door het organiseren van de benodigde randvoorwaarden.

Op donderdag 19 maart

De Wereld van Software Defined Radio. Ton Willemsen, PA3BBY
SDR is een redelijk nieuwe ontwikkeling in de radioamateur wereld. Uitgaande van het blokschema van een ontvanger zoals wij die gewend zijn werden de diverse analoge functionele blokken een voor een vervangen door een digitale versie. Evenzo voor het blokschema van een zender. Het verhaal ging dus over de bewerking van het antennesignaal tot audiosignaal en visa versa.

Op donderdag 19 februari

Huishoudelijke vergadering

Op donderdag 15 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

2008

Redactie: pa0phb @ veron.nl   $DATUM
©    Linux powered